Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.

Xem thêm

Danh mục vật tư y tế được BHYT thanh toán thêm từ 01/6/2017

Danh mục vật tư y tế được BHYT thanh toán thêm từ 01/6/2017

Thông tư 04/2017/TT-BYT Danh mục tỷ lệ điều kiện thanh toán vật tư y tế người tham gia bảo hiểm

Xem thêm