Làm gì khi mất sổ đỏ?

Không khó bắt gặp được vấn đề này xảy ra. Vì vậy, khi mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chúng ta cần phải xử lí như thế nào?

Quy định tại điểm k khoản 1 Điều 99 Luật Đất đai 2013:

“Điều 99. Trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:

k) Người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất…”

Trước hết, chúng ta cần, đến khai báo với UBND xã nơi có đất bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Sau đó, UBND có trách nhiệm niêm yết công khai trên phương tiện thông tin đại chúng 30 ngày.

Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo, người bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuẩn bị một bộ hồ sơ để tiến hành xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu 10/DK

+ Giấy xác nhận của UBND xã về việc đã niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận trong thời hạn 15 ngày (đối với cá nhân, hộ gia đình)

+ Giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng về việc mất Giấy chứng nhận (đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư)

+ Giấy xác nhận của UBND xã về việc thiên tai, hỏa hoạn (trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn).

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định 43/2014 ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.