Doanh nghiệp có bị giải thể khi đã hết thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ?

Theo Khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) quy định:

Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

- Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

- Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

- Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Theo đó, khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ thì công ty không đương nhiên bị giải thể. Trường hợp có quyết định gia hạn hoạt động thì công ty vẫn tiếp tục hoạt động. Chỉ khi không có quyết định gia hạn thì công ty sẽ giải thể.

Giải thể doanh nghiệp và những vấn đề quan trọng cần biết

(Ảnh minh họa)