Vì sao Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân?

1. Thế nào là có tư cách pháp nhân?

Tư cách pháp nhân có thể hiểu là một tổ chức, cơ quan, đơn vị … được Nhà nước công nhận, có tư cách độ lập, có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội,…

Các điều kiện để có tư cách pháp nhân quy định tại Điều 74 BLDS 2015:

Điều 74. Pháp nhân

1. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;

b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;

c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

2. Mọi cá nhân, pháp nhân đều có quyền thành lập pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Như vậy, các điều kiện cụ thể để có tư cách pháp nhân bao gồm:

+Được thành lập theo quy định của pháp luật;

+Có cơ cấu tổ chức theo quy định của pháp luật;

+Có tài sản độc lập, chịu trách nhiệm bằng tài saen của mình

+Tự mình thiết lập các quan hệ với cá nhân, tổ chức khác;

2. Vì sao doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân?

Điều 188. Doanh nghiệp tư nhân

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Dựa vào các điều kiện về tư cách pháp nhân để xác định như sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp tư nhân hoạt động dựa trên nguồn vốn của chủ doanh nghiệp, không tách rời khỏi chủ doanh nghiệp, không có được nguồn tài sản riêng, nguồn tài sản để thực hiện các giao dịch.

Thứ hai, chủ doanh nghiệp tư nhân là người phải chịu các trách nhiệm về tài chính do doanh nghiệp tư nhân gây ra. Chính bởi vì nó gắng liền với chủ doanh nghiệp và không có nguồn tài sản nên khi gây ra thiệt hại, bằng tài sản của mình chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ thực hiện bù đắp.

Thứ ba, khác với các công ty TNHH 1TV, công ty TNHH, công ty Cổ phần và công ty Hợp danh, đối với Doanh nghiệp tư nhân, hoạt động của doanh nghiệp tư nhân phải thông qua chủ doanh nghiệp tư nhân chứ không tự mình tự hiện được.

Chính vì lẽ đó, do không đáp ứng các điều kiện để có tư cách pháp nhân nên Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.