Trẻ em phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 28 tội danh

Theo BLHS 2015 sửa đổi, người từ đủ 14-dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.

Dưới đây là hình ảnh tham khảo về mức án của 28 tội mà trẻ em phải chịu trách nhiệm hình sự từ ngày 01/01/2018.

Nguồn: PhapLuat.